https://www.facebook.com/ForumForAppliedDemocracy https://www.facebook.com/NGOARCD/
В проекта е застъпен подходът отдолу - нагоре като всички дейности се фокусират 
върху действията на местната власт и касаят прякото гражданско участие при
формулирането, изпълнението и мониторинга на политики от местно значение чрез
изготвяне на анализи за предоставените от националното законодателство възможности за гражданско участие,
осъществяването на граждански мониторинг върху действията на администрацията
и заведените срещу нея дела в сферата на строителството, изготвяне на препоръки
за отстраняване на недостатъците и споделяне на добри практики за подобряване
на инвестиционния климат и подобряване на местното икономическо развитие; провеждане
на информационни дейности за повишаване на капацитета за взаимодействие и
партньорство между заинтересованите страни за изграждане на демократично гражданско
общество и повишаване на доверието в местната администрация.
Високата степен на гражданско ангажиране е основна характеристика 
на демократичното управление, в което обществото активно участва
във вземането на решения и е двигател на желана промяна.
Функциониращото гражданско общество изгражда демократичните местни общности.
Ангажирането на гражданите в местната власт води до по-добри решения
на обществени проблеми и по-лесно възприемане на политическите решения.
Наличието на многообразни форми за гражданско участие в местното самоуправление
предполага ефикасност и ефективност в дейността на местната администрация.
Търси

Програма за гражданско действие

ФОНДАЦИЯ "ИНСТИТУТ ЗА ПРАВО И ПРАВОСЪДИЕ"

.

ИЗПЪЛНЕНО

 Граждански мониторинг на административни дела по обжалване на общи административни актове на общинските съвети и на индивидуални административни актове на общинските администрации от Южен централен район в областта на строителството, в т.ч. актове по ЗУТ и актове, издадени на основание общински наредби, касаещи осъществяване на търговска дейност на територията на съответната община.                                                                                              - Граждански мониторинг и контрол върху действията на администрацията в областта на строителството.                                                     - Разработване на механизъм за наблюдение и анализ на процедурите по планиране, възлагане, изпълнение и контрол на обществените поръчки в областта на строителството, в т.ч. и на процедурите по обжалване на обществените поръчки с възложител общините в ЮЦР.                                                                                                 - Изготвяне на оценки и отправяне на препоръки, свързани с подобряване на инвестиционния климат. На база направените анализи ще бъдат избрани три общини, за които ще се изготвят конкретни препоръки за отстраняване на констатирани нередности в действията на администрацията.

ПРЕДСТОЯЩО

- Информационна двудневна среща със заинтересованите страни за представяне на изготвените доклади и направените изводи свързани с подобряване на местната политика в областта на строителството. Срещата ще привлече като участници представители на местната власт от Южен централен район, медии, граждани, бизнес и техните организации.                                                                                                      Моля, включете се, като използвате следния линк: https://www.youtube.com/channel/UCqcDxF4tbnX4Ai8Sc405ayA/live

"Програма за гражданско действие"

ДЕЙНОСТ 2.

Изгодни оферти за дрехи

ФОРУМ за Приложна Демокрация

Страницата на проекта е създадена в рамките на Дейност „Осигуряване на информация и комуникация” по Проект № BG05SFOP001-2.009-0140 с наименование „ФОРУМ ЗА ПРИЛОЖНА ДЕМОКРАЦИЯ“, който се финансира от Оперативна програма „Добро управление” по Процедура BG05SFOP001-2.009 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ чрез подбор „Повишаване на гражданското участие в процесите на формулиране, изпълнение и мониторинг на политики и законодателство“ 

© 2020 - 2021 Всички права запазени