https://www.facebook.com/ForumForAppliedDemocracy https://www.facebook.com/NGOARCD/
В проекта е застъпен подходът отдолу - нагоре като всички дейности се фокусират 
върху действията на местната власт и касаят прякото гражданско участие при
формулирането, изпълнението и мониторинга на политики от местно значение чрез
изготвяне на анализи за предоставените от националното законодателство възможности за гражданско участие,
осъществяването на граждански мониторинг върху действията на администрацията
и заведените срещу нея дела в сферата на строителството, изготвяне на препоръки
за отстраняване на недостатъците и споделяне на добри практики за подобряване
на инвестиционния климат и подобряване на местното икономическо развитие; провеждане
на информационни дейности за повишаване на капацитета за взаимодействие и
партньорство между заинтересованите страни за изграждане на демократично гражданско
общество и повишаване на доверието в местната администрация.
Високата степен на гражданско ангажиране е основна характеристика 
на демократичното управление, в което обществото активно участва
във вземането на решения и е двигател на желана промяна.
Функциониращото гражданско общество изгражда демократичните местни общности.
Ангажирането на гражданите в местната власт води до по-добри решения
на обществени проблеми и по-лесно възприемане на политическите решения.
Наличието на многообразни форми за гражданско участие в местното самоуправление
предполага ефикасност и ефективност в дейността на местната администрация.
Търси

НИЕ - граждани-ТЕ

АЛИАНС ЗА РЕГИОНАЛНО СЪТРДНИЧЕСТВО И РАЗВИТИЕ

ИЗПЪЛНЕНО

ИЗГОТВЕНИ МАТЕРИАЛИ И ДОКУМЕНТИ:                               Наръчник за гражданска активност                     Анализ на възможностите, които дава националното законодателство за гражданско участие

 • На база систематизиран анализ е направена оценка на гражданското участие във всяка от съставните на област Хасково 11 общини - Хасково, Димитровград, Ивайловград, Любимец, Свиленград, Симеоновград, Стамболово, Минерални бани, Маджарово, Харманли и Тополовград и са изготвени препоръки за подобряване на взаимодействието с гражданите при формулирането, изпълнението и мониторинга на политики и нормативни актове.
 • Анализ на възможностите, които дава националното законодателство за гражданско участие в процесите на формулиране, изпълнение и мониторинг на политики
 • ПРЕДСТОЯЩО

  Изготвените анализи ще бъдат представени на двудневен онлайн форум с участието на представители на местната власт от област Хасково и гражданските организации с цел повишаване на гражданското ангажиране за решаване на въпроси от местно значение при провеждане на публични политики. Включете се:                                                                       https://join.freeconferencecall.com/forumdemocracy                        ПРОГРАМА:18 февруари 2021 г. (четвъртък)           10:30 – 11:15 Презентация: адвокат Е.Влахова УЧАСТИЕ НА ГРАЖДАНИТЕ В МЕСТНОТО САМОУПРАВЛЕНИЕ - Презентация адв.Екатерина Влахова                                                         11:15 – 12:00 Презентация: Т.Пехливанова
  АНАЛИЗ НА БЪЛГАРСКОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО ОТНОСНО ВЪЗМОЖНОСТИТЕ ЗА ГРАЖДАНСКО УЧАСТИЕ ПРИ ФОРМУЛИРАНЕ, ИЗПЪЛНЕНИЕ И МОНИТОРИНГ НА ПОЛИТИКИ НА МЕСТНО НИВО - Презентация Анализ на законодателството за гражданско участие                                                13:00 – 16:15 Презентация: М.Трендафилова
  НИЕ - ГРАЖДАНИ-ТЕ: ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ МЕЖДУ ГРАЖДАНИТЕ И МЕСТНАТА АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИ ВЗЕМАНЕТО НА РЕШЕНИЯ. ДИСКУСИЯ. - Презентация 18.01.2021 НИЕ-грждани-ТЕ
                                        19 февруари 2021 г. (петък)                                             10:30 – 12:00 Презентация: Г.Станков
  ДЕМОКРАЦИЯ ОТВЪД ПРЕДСТАВИТЕЛСТВОТО:
  ГРАЖДАНСКОТО УЧАСТИЕ КАТО СРЕДСТВО ЗА ПРЕОДОЛЯВАНЕ НА КРИЗАТА НА ДЕМОКРАЦИЯТА. - Презентация, Г. (2021) Добавената стойност на локацията - петте фактори на средата, които привличат иновативни бизнеси_1                                                                      13:00 – 14:30 Презентация: Г.Станков
  ДЕМОКРАЦИЯ ОТВЪД ПРЕДСТАВИТЕЛСТВОТО:
  ГРАЖДАНСКОТО УЧАСТИЕ КАТО СРЕДСТВО ЗА ПРЕОДОЛЯВАНЕ НА КРИЗАТА НА ДЕМОКРАЦИЯТА., Г. (2021) Добавената стойност на локацията - петте фактори на средата, които привличат иновативни бизнеси                               14:45 – 16:30 Презентация: адвокат Т.Стойнова
  ГРАЖДАНИТЕ И ВЪРХОВЕНСТВОТО НА ЗАКОНА - Презентация Гражданите и върховенството на закона
                                                                                  

  "НИЕ - граждани-ТЕ"

  Дейност 1.

  Изгодни оферти за дрехи

  ФОРУМ за Приложна Демокрация

  Страницата на проекта е създадена в рамките на Дейност „Осигуряване на информация и комуникация” по Проект № BG05SFOP001-2.009-0140 с наименование „ФОРУМ ЗА ПРИЛОЖНА ДЕМОКРАЦИЯ“, който се финансира от Оперативна програма „Добро управление” по Процедура BG05SFOP001-2.009 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ чрез подбор „Повишаване на гражданското участие в процесите на формулиране, изпълнение и мониторинг на политики и законодателство“ 

  © 2020 - 2021 Всички права запазени