https://www.facebook.com/ForumForAppliedDemocracy https://www.facebook.com/NGOARCD/
В проекта е застъпен подходът отдолу - нагоре като всички дейности се фокусират 
върху действията на местната власт и касаят прякото гражданско участие при
формулирането, изпълнението и мониторинга на политики от местно значение чрез
изготвяне на анализи за предоставените от националното законодателство възможности за гражданско участие,
осъществяването на граждански мониторинг върху действията на администрацията
и заведените срещу нея дела в сферата на строителството, изготвяне на препоръки
за отстраняване на недостатъците и споделяне на добри практики за подобряване
на инвестиционния климат и подобряване на местното икономическо развитие; провеждане
на информационни дейности за повишаване на капацитета за взаимодействие и
партньорство между заинтересованите страни за изграждане на демократично гражданско
общество и повишаване на доверието в местната администрация.
Високата степен на гражданско ангажиране е основна характеристика 
на демократичното управление, в което обществото активно участва
във вземането на решения и е двигател на желана промяна.
Функциониращото гражданско общество изгражда демократичните местни общности.
Ангажирането на гражданите в местната власт води до по-добри решения
на обществени проблеми и по-лесно възприемане на политическите решения.
Наличието на многообразни форми за гражданско участие в местното самоуправление
предполага ефикасност и ефективност в дейността на местната администрация.
Търси

Новини

( 3 Новини )
Оценката се определя като преценка на предоставянето на възможности за гражданско участие при изготвяне и реализиране на публичните политики от местната власт и съответно активността за включване от страна на местната общност чрез публично достъпната информация и сбор от приложими изследвания и разработени индикатори. Отчитаме като важно проактивното поведение от страна на гражданите и техните сдружения и желанието за включване предвид, че взаимодействието е двустранен процес и зависи от поведението на всички заинтересовани страни. Документът е изготвен в рамките на Проект № BG05SFOP001-2.009-0140 с наименование „ФОРУМ ЗА ПРИЛОЖНА ДЕМОКРАЦИЯ“ се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
Прочети
Документът е изготвен в рамките на № BG05SFOP001-2.009-0140 „ФОРУМ ЗА ПРИЛОЖНА ДЕМОКРАЦИЯ “ се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
Прочети
Представяме на вашето внимание презентация от проведената партньорска среща, на която бе представен Сборникът за добри практики в сферата на публично-частното партньорство приложими за реализиране от общинските администрации.
Прочети
Изгодни оферти за дрехи

ФОРУМ за Приложна Демокрация

Страницата на проекта е създадена в рамките на Дейност „Осигуряване на информация и комуникация” по Проект № BG05SFOP001-2.009-0140 с наименование „ФОРУМ ЗА ПРИЛОЖНА ДЕМОКРАЦИЯ“, който се финансира от Оперативна програма „Добро управление” по Процедура BG05SFOP001-2.009 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ чрез подбор „Повишаване на гражданското участие в процесите на формулиране, изпълнение и мониторинг на политики и законодателство“ 

© 2020 - 2021 Всички права запазени