https://www.facebook.com/ForumForAppliedDemocracy https://www.facebook.com/NGOARCD/
В проекта е застъпен подходът отдолу - нагоре като всички дейности се фокусират 
върху действията на местната власт и касаят прякото гражданско участие при
формулирането, изпълнението и мониторинга на политики от местно значение чрез
изготвяне на анализи за предоставените от националното законодателство възможности за гражданско участие,
осъществяването на граждански мониторинг върху действията на администрацията
и заведените срещу нея дела в сферата на строителството, изготвяне на препоръки
за отстраняване на недостатъците и споделяне на добри практики за подобряване
на инвестиционния климат и подобряване на местното икономическо развитие; провеждане
на информационни дейности за повишаване на капацитета за взаимодействие и
партньорство между заинтересованите страни за изграждане на демократично гражданско
общество и повишаване на доверието в местната администрация.
Високата степен на гражданско ангажиране е основна характеристика 
на демократичното управление, в което обществото активно участва
във вземането на решения и е двигател на желана промяна.
Функциониращото гражданско общество изгражда демократичните местни общности.
Ангажирането на гражданите в местната власт води до по-добри решения
на обществени проблеми и по-лесно възприемане на политическите решения.
Наличието на многообразни форми за гражданско участие в местното самоуправление
предполага ефикасност и ефективност в дейността на местната администрация.
Търси

Партньорство за местно икономическо развитие

ОБЩИНА МАДЖАРОВО

.

ИЗПЪЛНЕНО

 • Проучване и изготвяне на сборник с добри практики в сферата на публично-частното партньорство приложими за реализиране от общинските администрации и организиране на двудневна партньорска среща за представянето им пред заинтересованите страни - местни власти от Южен централен район, медии, представители на бизнеса, граждански и съсловни организации и повишаване на обществената информираност. Разглеждане на възможностите за аутсорсинг на функции от администрацията към бизнеса и засилване на партньорството между администрацията и браншовите организации и съсловия за обсъждане на конкретни въпроси по сектори.
 • Организиране на двудневна онлайн конференция на тема "ПАРТНЬОРСТВО ЗА МЕСТНО ИКОНОМИЧЕСКО РАЗВИТИЕ" с участието на представители на общинска администрация, граждански и съсловни организации за повишаване на капацитета за привличане на инвестиции и изграждане на устойчива, конкурентна среда. 
                                                
 • ИЗГОТВЕНИ МАТЕРИАЛИ И ДОКУМЕНТИ:
 •                     - Добро управление и местно развитие          - Опита на АРИРИ в подкрепа на местното развитие                                                                            - Добавената стойност на локацията - петте фактори на средата, които привличат иновативни бизнеси   - FIDIC и възлагане на управление като ПЧП                        - ЗОП на 11.02 2021_1                                                      - Местно икономическо развитие в новия програмен период

 •  FIDIC като ПЧП
 • Договорните условия на FIDIC / ФИДИК и възлагане на управление
  като ПЧП. Възлагане на строителство и услуги по ФИДИК.
 • Партньорство за местно икономическо развитие:

  ДЕЙНОСТ 3.

                                                 

                

  Изгодни оферти за дрехи

  ФОРУМ за Приложна Демокрация

  Страницата на проекта е създадена в рамките на Дейност „Осигуряване на информация и комуникация” по Проект № BG05SFOP001-2.009-0140 с наименование „ФОРУМ ЗА ПРИЛОЖНА ДЕМОКРАЦИЯ“, който се финансира от Оперативна програма „Добро управление” по Процедура BG05SFOP001-2.009 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ чрез подбор „Повишаване на гражданското участие в процесите на формулиране, изпълнение и мониторинг на политики и законодателство“ 

  © 2020 - 2021 Всички права запазени