https://www.facebook.com/ForumForAppliedDemocracy https://www.facebook.com/NGOARCD/
В проекта е застъпен подходът отдолу - нагоре като всички дейности се фокусират 
върху действията на местната власт и касаят прякото гражданско участие при
формулирането, изпълнението и мониторинга на политики от местно значение чрез
изготвяне на анализи за предоставените от националното законодателство възможности за гражданско участие,
осъществяването на граждански мониторинг върху действията на администрацията
и заведените срещу нея дела в сферата на строителството, изготвяне на препоръки
за отстраняване на недостатъците и споделяне на добри практики за подобряване
на инвестиционния климат и подобряване на местното икономическо развитие; провеждане
на информационни дейности за повишаване на капацитета за взаимодействие и
партньорство между заинтересованите страни за изграждане на демократично гражданско
общество и повишаване на доверието в местната администрация.
Високата степен на гражданско ангажиране е основна характеристика 
на демократичното управление, в което обществото активно участва
във вземането на решения и е двигател на желана промяна.
Функциониращото гражданско общество изгражда демократичните местни общности.
Ангажирането на гражданите в местната власт води до по-добри решения
на обществени проблеми и по-лесно възприемане на политическите решения.
Наличието на многообразни форми за гражданско участие в местното самоуправление
предполага ефикасност и ефективност в дейността на местната администрация.
Търси

ОЦЕНКА НА ВЗАИМОДЕЙСТВИЕТО МЕЖДУ ГРАЖДАНИТЕ И МЕСТНАТА АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИ ВЗЕМАНЕТО НА РЕШЕНИЯ В СЪСТАВНИТЕ ОБЩИНИ НА ОБЛАСТ ХАСКОВО

  • 31/10/2020 11:54
  • |
  • 0 коментара
Оценката се определя като преценка на предоставянето на възможности за гражданско участие при изготвяне и реализиране на публичните политики от местната власт и съответно активността за включване от страна на местната общност чрез публично достъпната информация и сбор от приложими изследвания и разработени индикатори. Отчитаме като важно проактивното поведение от страна на гражданите и техните сдружения и желанието за включване предвид, че взаимодействието е двустранен процес и зависи от поведението на всички заинтересовани страни. Документът е изготвен в рамките на Проект № BG05SFOP001-2.009-0140 с наименование „ФОРУМ ЗА ПРИЛОЖНА ДЕМОКРАЦИЯ“ се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
1 2

НИЕ - граждани-ТЕ

  • Оценка на гражданското участие във всяка от съставните на област Хасково 11 общини - Хасково, Димитровград, Ивайловград, Любимец, Свиленград, Симеоновград, Стамболово, Минерални бани, Маджарово, Харманли и Тополовград
  • Анализ на възможностите, които дава националното законодателство за гражданско участие в процесите на формулиране, изпълнение и мониторинг на политики

Високата степен на гражданско ангажиране е основна характеристика на демократичното управление, в което обществото активно участва във вземането на решения и е двигател на промяната, политическа и неполитическа.

В над 200 закона и други актове са предвидени конкретни ангажименти на общините в съответствие с принципа на децентрализация. В тях наред с правомощията на местната власт е дефинирана и необходимостта от гражданско участие в процесите за вземане на решения. Доброто местно управление се характеризира с доверие от страна на широката общественост и висока активност на гражданите в политическия и обществен живот и то не само на основата на представителната демокрация, а и като се използват редица други форми за гражданско участие. Ограничаването на гражданската активност само до изборно поведение, е недостатъчно, за да бъде пълноценно гражданското участие в обществения живот. Въпреки приетата посока на страната ни към демократично европейско развитие все още се наблюдава по-скоро противопоставяне отколкото взаимодействие между публичните органи и гражданите. Често в публичното говорене и коментари се среща разделението на ние - гражданите и тя - държавата (властта). Включително в местното самоуправление нивото на отговорност на властимащите към обществото е незадоволително. Същевременно, това е двустранен процес, в който не само администрацията има пропуски, гражданите също в голяма степен не познават отговорностите си и не защитават правата си, въпреки че по наситеност на граждански структури в различните сектори на обществения живот, България не отстъпва на развитите демокрации в Европа. По данни на БЦНП регистрираните в България граждански организации са 47 000, а вписаните в Централния регистър за извършване на общественополезна дейност за 2017 година са 14 600, но колко от тях работят в партньорство с публичните власти и в действителност не развиват ли те дейността си паралелно или независимо от тях. В повечето случай участието при съвместно решаване на въпроси от обществен интерес е формално и се свежда до присъствие в организирани от администрацията мероприятия. До голяма степен липсата на активност от страна на гражданите и техните организации се дължи на липсата на административен и оперативен капацитет както и на недостатъчно граждански знания за държавата, обществото, правото и политиката. От съществено значение за подобряване на гражданското ангажиране в процесите при вземане на решения е изготвянето и разпространението на конкретна информация относно възможностите, формите и инструментите за ефективно партньорско управление. 

Изгодни оферти за дрехи

ФОРУМ за Приложна Демокрация

Страницата на проекта е създадена в рамките на Дейност „Осигуряване на информация и комуникация” по Проект № BG05SFOP001-2.009-0140 с наименование „ФОРУМ ЗА ПРИЛОЖНА ДЕМОКРАЦИЯ“, който се финансира от Оперативна програма „Добро управление” по Процедура BG05SFOP001-2.009 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ чрез подбор „Повишаване на гражданското участие в процесите на формулиране, изпълнение и мониторинг на политики и законодателство“ 

© 2020 - 2021 Всички права запазени