https://www.facebook.com/ForumForAppliedDemocracy https://www.facebook.com/NGOARCD/
В проекта е застъпен подходът отдолу - нагоре като всички дейности се фокусират 
върху действията на местната власт и касаят прякото гражданско участие при
формулирането, изпълнението и мониторинга на политики от местно значение чрез
изготвяне на анализи за предоставените от националното законодателство възможности за гражданско участие,
осъществяването на граждански мониторинг върху действията на администрацията
и заведените срещу нея дела в сферата на строителството, изготвяне на препоръки
за отстраняване на недостатъците и споделяне на добри практики за подобряване
на инвестиционния климат и подобряване на местното икономическо развитие; провеждане
на информационни дейности за повишаване на капацитета за взаимодействие и
партньорство между заинтересованите страни за изграждане на демократично гражданско
общество и повишаване на доверието в местната администрация.
Високата степен на гражданско ангажиране е основна характеристика 
на демократичното управление, в което обществото активно участва
във вземането на решения и е двигател на желана промяна.
Функциониращото гражданско общество изгражда демократичните местни общности.
Ангажирането на гражданите в местната власт води до по-добри решения
на обществени проблеми и по-лесно възприемане на политическите решения.
Наличието на многообразни форми за гражданско участие в местното самоуправление
предполага ефикасност и ефективност в дейността на местната администрация.
Търси

На партньорска среща бе представен Сборникът за добри практики в сферата на публично-частното партньорство приложими за реализиране от общинските администрации.

  • 31/10/2020 11:31
  • |
  • 0 коментара
Представяме на вашето внимание презентация от проведената партньорска среща, на която бе представен Сборникът за добри практики в сферата на публично-частното партньорство приложими за реализиране от общинските администрации.
1 2 3 4

Представяме на вашето внимание презентация от проведената партньорска среща, на която бе представен Сборникът за добри практики в сферата на публично-частното партньорство приложими за реализиране от общинските администрации.Съдържание:- кратка информация за основните характеристики на общинските ПЧП (ОПЧП), както и за правната рамка на ОПЧП в България;- Основните проблеми на различните етапи на осъществяване на ОПЧП и ключовифактори за успеха на подобни проекти;- 10 ОПЧП проекта, разгледани по сектори.

Представяме на вашето внимание презентация от проведената партньорска среща, на която бе представен Сборникът за добри практики в сферата на публично-частното партньорство приложими за реализиране от общинските администрации. Съдържание: “Най-добри практики на изграждане на публично-частни партньорства”(© Ministry of Municipal Affairs, British Columbia, Canada, 1999)І етап: Предварително планиране, планиране и одобряване. ІІ етап: Започване на тръжна процедура. ІІІ етап: Оценка на офертите и избор на кандидат. ІV етап: Преговори и възлагане на договор. V етап: Изпълнение на проекта.

Представяме на вашето внимание презентация от проведената партньорска среща, на която бе представен Сборникът за добри практики в сферата на публично-частното партньорство приложими за реализиране от общинските администрации.Документът е изготвен в рамките на № BG05SFOP001-2.009-0140 „ФОРУМ ЗА ПРИЛОЖНА ДЕМОКРАЦИЯ “ се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Изгодни оферти за дрехи

ФОРУМ за Приложна Демокрация

Страницата на проекта е създадена в рамките на Дейност „Осигуряване на информация и комуникация” по Проект № BG05SFOP001-2.009-0140 с наименование „ФОРУМ ЗА ПРИЛОЖНА ДЕМОКРАЦИЯ“, който се финансира от Оперативна програма „Добро управление” по Процедура BG05SFOP001-2.009 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ чрез подбор „Повишаване на гражданското участие в процесите на формулиране, изпълнение и мониторинг на политики и законодателство“ 

© 2020 - 2021 Всички права запазени